Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSGROEP NOORDWEST-HOLLAND

Artikel 1 Definities

1. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland: De coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A. te Den Helder en/of het bestuur hiervan en/of diegenen die in opdracht van genoemde coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A. werkzaamheden verrichten.

2. Deelnemer: ieder(e) natuurlijk(e) persoon respectievelijk werkgever (natuurlijk of rechtspersoon), die deelneemt aan resp. deel laat nemen aan een door de Onderwijsgroep Noordwest-Holland of een door de Onderwijsgroep Noordwest-Holland in samenwerking met derden gegeven opleiding.

Artikel 2 Geldigheid en bekendmaking

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties van de coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland.

2. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 Annulering

1. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is gerechtigd een aanmelding als deelnemer af te wijzen. Met vermelding van redenen doet de Onderwijsgroep Noordwest-Holland hiervan mededeling aan degenen, die een aanvraag voor een cursus heeft toegezonden. Zodra een aanmelding van een deelnemer door de Onderwijsgroep Noordwest-Holland is geaccepteerd, verbindt de deelnemer zich het eventueel voor de betreffende deelnemer geldende veiligheidsreglement na te komen.

2. Annulering van een inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk.

3. Indien de deelnemer een particulier is, kan de inschrijving binnen 14 dagen kosteloos worden geannuleerd (herroepingsrecht).

4. Bij opzegging binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.

5. De deelnemer kan zich echter in het hiervoor genoemde geval door een andere persoon laten vervangen, mits deze persoon voldoet aan de eventuele eisen die gesteld worden om te mogen deelnemen aan de cursus.

6. Bij opzegging na aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 4 Uitvoering en voorbehoud

1. De plaatsen waar en de tijden waarop de diverse lessen plaatsvinden, zijn vermeld in de cursusagenda. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen. Indien het aantal deelnemers naar het oordeel van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland te gering is, behoudt de stichting zich het recht voor cursusaanbod te laten vervallen.

2. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursussen.

3. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een juiste verzekering ter dekking van eventuele medische kosten, voortvloeiende uit de deelneming aan een cursus.

Artikel 5 Auteursrecht

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland bezit het auteursrecht op de door haar samengestelde leermiddelen. Deze leermiddelen zijn niet in de handel en uitsluitend bestemd voor de deelnemers

aan de Onderwijsgroep Noordwest-Holland opleidingen. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van het gebruik door de deelnemer van eigen materialen en/of hulpmiddelen (waaronder tevens kleding is begrepen). Als een deelnemer schade lijdt door aan de Onderwijsgroep Noordwest-Holland toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst, aanvaardt de Onderwijsgroep Noordwest-Holland deze aansprakelijkheid, maar alleen als deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland voor schade is altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de overeenkomst of, als dat hoger is, het bedrag waartegen de Onderwijsgroep Noordwest-Holland verzekerd is. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de deelnemer aan derden. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten. Eventuele bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 7 Betaling

1. Alle betalingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

2. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is in geval van achterstand in betaling door een deelnemer bevoegd betrokkene de toegang tot de lessen en tentamens te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Daarenboven is de Onderwijsgroep Noordwest-Holland gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen.

3. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is bevoegd om vanaf het moment waarop een betaling verricht had moeten zijn, de deelnemer een rentevergoeding in rekening te brengen welke vergoeding gelijk zal zijn aan de wettelijke rente.

4. Alle kosten, uit welke hoofde ook voortvloeiende, vallende op en ontstaan door het moeten incasseren van een vordering, daaronder begrepen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de deelnemer. Deze kosten zijn reeds verschuldigd op het moment dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een derde en zullen tenminste 15% van de totaalvordering bedragen met een minimum van € 40,- zulks onverminderd het recht van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland de werkelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Privacy

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland verwerkt (persoons)gegevens conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is een samenwerkingsverband tussen het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College. Het beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy wordt gelijkgesteld aan dat van het ROC Kop van Noord-Holland en is te vinden op: https://www.rockopnh.nl/privacy/.

Artikel 9 Klachten

Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de procescoördinator van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland, Postbus 250, 1780 AG Den Helder, info@onderwijsgroepnwh.nl.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.