Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen

 

Artikel 1 DEFINITIES

 1. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland: De coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A. te Den Helder en/of het bestuur hiervan en/of diegenen die in opdracht van genoemde coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A. werkzaamheden verrichten.
 2. Cursist: ieder(e) natuurlijk(e) persoon respectievelijk werkgever (natuurlijk of rechtspersoon), die deelneemt aan resp. deel laat nemen aan een door de Onderwijsgroep Noordwest-Holland of een door de Onderwijsgroep Noordwest-Holland in samenwerking met derden gegeven opleiding.
 3. Herkansing: het recht van de student om voor een bepaalde module opnieuw lessen te volgen bij de Onderwijsgroep Noordwest-Holland, exclusief het recht op deelneming aan het examen.
 4. InschrijvingTotaal: alle modules van één van de volgende opleidingen: Praktijkdiploma Boekhouden; Praktijkdiploma Loonadministratie; Moderne Bedrijfsadministratie; Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy; inclusief het op de website en/of op het inschrijfformulier bepaalde aantal herkansingen waarvoor de student zich heeft ingeschreven.
 5. Kortingspercentage: korting berekend over de prijs voor iedere module die aan de student in rekening wordt gebracht onder een InschrijvingTotaal zoals omschreven op de website en/of het inschrijfformulier. Studiegarantie: de op de website en/of op het inschrijfformulier bepaalde periode, gerekend vanaf het moment van de inschrijving voor de InschrijvingTotaal binnen welke de student de InschrijvingTotaal dient af te ronden.

Artikel 2 GELDIGHEID EN BEKENDMAKING

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties van de stichting.
 2. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3

 1. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is gerechtigd een aanmelding als cursist af te wijzen. Met vermelding van redenen doet de Onderwijsgroep Noordwest-Holland hiervan mededeling aan degenen, die een aanvraag voor een cursus heeft toegezonden. Zodra een aanmelding van een cursist door de Onderwijsgroep Noordwest-Holland is geaccepteerd, verbindt de cursist zich het eventueel voor de betreffende cursist geldende veiligheidsreglement na te komen.

Annulering van een inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk indien:

2. a. Binnen 14 dagen na ontvangst inschrijving kunt u kosteloos annuleren.

2. b. Bij opzegging tot 30 dagen voor aanvang van de cursus, bent u € 25,- administratiekosten verschuldigd.

2. c. Bij opzegging binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.

2. d. De cursist kan zich echter in het hiervoor genoemde geval door een andere persoon laten vervangen, mits deze persoon voldoet aan de eventuele eisen die gesteld worden om te mogen deelnemen aan de cursus. In geval van vervanging zullen geen administratiekosten in rekening worden gebracht.

2. e. Bij opzegging na aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 4 AFRONDING BINNEN DE STUDIEGARANTIE

 1. Indien de student de InschrijvingTotaal binnen de studiegarantie voltooit, wordt gefactureerd per module in overeenstemming met de overeengekomen tarieven en betalingswijze. De student heeft recht op het Kortingspercentage.
 2. Indien de student het aantal herkansingen dat onderdeel is van de Inschrijving-Totaal overschrijdt, heeft de student geen recht op het Kortingspercentage.
 3. Indien de student de studiegarantie overschrijdt, heeft de student geen recht op het Kortingspercentage, tenzij het omschreven als bedoeld in artikel 5.1 van toepassing is.

Artikel 5 GEEN AFRONDING BINNEN DE STUDIEGARANTIE

 1. Indien de student de InschrijvingTotaal niet binnen de studiegarantie afrondt en dit niet conform artikel 9.5 of artikel 9.6 heeft beëindigd, neemt de Onderwijsgroep Noordwest-Holland contact op met de student op het moment dat de Studie-garantie is afgelopen. De student heeft het recht om de Studiegarantie met de helft van de duur van de Studiegarantie te verlengen (’de Verlengde Studiegarantie’). Indien de student gebruik wenst te maken van dit recht, geldt het Kortingspercentage ook voor de Verlengde Studiegarantie.
 2. Indien de student geen gebruik wenst te maken van het recht als bedoeld in artikel 5.1, is artikel 9 van toepassing.

Artikel 6

 1. De cursist dient zelf zorg te dragen voor een juiste verzekering ter dekking van eventuele medische kosten, voortvloeiende uit de deelneming aan een cursus.
 2. De plaatsen waar en de tijden waarop de diverse lessen plaatsvinden, zijn vermeld in de cursusagenda. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen. Indien in bepaalde plaatsen het aantal deelnemers naar het oordeel van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland te gering is, behoudt de stichting zich het recht voor cursusaanbod te laten vervallen.
 3. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursussen.

Artikel 7

 1. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland bezit het auteursrecht op de door haar samengestelde leermiddelen. Deze leermiddelen zijn niet in de handel en uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de Onderwijsgroep Noordwest-Holland opleidingen. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland.

Artikel 8

 1. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van het gebruik door de cursist van eigen materialen en/of hulpmiddelen (waaronder tevens kleding is begrepen).

Artikel 9

 1. Alle betalingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 2. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is in geval van achterstand in betaling door een cursist bevoegd betrokkene de toegang tot de lessen en tentamens te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Daarenboven is de Onderwijsgroep Noordwest-Holland gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cursist te beëindigen.
 3. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is bevoegd om vanaf het moment waarop een betaling verricht had moeten zijn, de cursist een rentevergoeding in rekening te brengen welke vergoeding gelijk zal zijn aan de wettelijke rente.
 4. Alle kosten, uit welke hoofde ook voortvloeiende, vallende op en ontstaan door het moeten incasseren van een vordering, daaronder begrepen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de cursist. Deze kosten zijn reeds verschuldigd op het moment dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een derde en zullen tenminste 15% van de totaalvordering bedragen met een minimum van € 40,- zulks onverminderd het recht van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland de werkelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Indien de student de InschrijvingTotaal binnen de studiegarantie of de verlengde studiegarantie tussentijds beëindigt voor de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie, heeft de Onderwijsgroep Noordwest-Holland het recht de student direct een eindafrekening te sturen. Deze eindafrekening bestaat in dit geval uit de totale kosten van de resterende modules verminderd met het van toepassing zijnde Kortingspercentage voor de InschrijvingTotaal.
 6. Indien de student de InschrijvingTotaal binnen de studiegarantie of de verlengde studiegarantie tussentijds beëindigt voor andere opleidingen dan genoemd in 9.5, heeft de Onderwijsgroep Noordwest-Holland het recht de student direct een eindafrekening te sturen bestaande uit het laagste van de volgende twee bedragen:
  (I) het totale bedrag aan genoten korting, vermeerderd met de annuleringskosten van € 600,-
  (II) de totale kosten van de resterende modules verminderd met het van toepassing zijnde Kortingspercentage voor de InschrijvingTotaal.
 7. Indien de student de InschrijvingTotaal tussentijds beëindigt of niet binnen de studiegarantie of de verlengde studiegarantie afrondt, dient de student zich voor iedere opleiding die deze daarna wenst te volgen opnieuw in te schrijven.
 8. Student stemt ermee in dat indien hij/zij gedurende minimaal twee achtereenvolgende semesters geen modules volgt binnen de Studiegarantieperiode of de Verlengde Studiegarantie, zonder dit schriftelijk aan de Onderwijsgroep Noordwest-Holland te melden, dit als tussentijdse beëindiging van de Inschrijving-Totaal geldt als bedoeld in artikel 9.5 en 9.6 waarop dit artikel (9) van toepassing is.

Artikel 10 Privacy

 1. De Onderwijsgroep Noordwest Holland staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens van studenten, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen.

Artikel 11

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.