Over Onderwijsgroep Noordwest-Holland


Subsidies


U kunt misschien subsidie krijgen voor scholing van werknemers of leerlingen in uw organisatie. Kijk bij de volgende mogelijkheden:

  • Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen Brancheverenigingen (O&O)
  • Subsidieregeling Praktijkleren
  • Scholingsvoucher (voor nieuwe werknemers van 50 jaar en ouder)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen Brancheverenigingen (O&O)

Bent u aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds? (Ze heten ook wel Scholingsfonds of Sectorfonds.) Zo’n fonds draagt financieel bij aan de scholing van werknemers. Werkgevers kunnen er een beroep op doen. In cao’s staan de precieze afspraken hierover.

Wilt u van het fonds gebruik maken, neem dan contact op O&O-fonds binnen uw branche. De loopbaanadviseur van het fonds kent de mogelijkheden en vraagt de subsidie voor u aan.

Kijk voor meer informatie op de website van Opleiding en Beroep:
http://www.opleidingenberoep.nl/ts/ob/about.php?item=werkgevers&subs=4&subitem=3

Subsidieregeling praktijkleren

Deze subsidieregeling is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Als werkgever kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Meer informatie op de website van het RVO: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Scholingsvoucher

Wilt u een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen? En heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kunt u voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal € 1000 (inclusief btw).

Meer informatie, bijvoorbeeld over de voorwaarden, vindt u op de website van de Rijksoverheid

Subsidiecalculator

Wilt u direct weten voor welke subsidies u in aanmerking komt? Met de Subsidiecalculator berekent u uw financiële mogelijkheden.

Meer informatie en advies

Er zijn nog meer mogelijkheden. Wilt u daar meer over weten? Bel met onze controller, dhr. André van Toly, via 0223 611310 of mail hem: avantoly@onderwijsgroepnwh.nl

Kies een vakrichting:

Over Onderwijsgroep Noordwest-HollandHet laatste nieuws

Het laatste nieuws
Onderwijsgroep Noordwest-Holland
Postbus 250, 1780 AG Den Helder

Telefoon: (0223) 611 310
info@onderwijsgroepnwh.nl
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen Brancheverenigingen (O&O)

Indien u aangesloten bent bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds), kunt u wellicht profiteren van de subsidiemogelijkheden van uw opleidingsfonds. Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren.
Sommige O&O-fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de branche. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers.

 Er zijn vele Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds. Ze zijn meestal in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche. De fondsen worden gevuld met bijdragen van aangesloten bedrijven. Afspraken hierover worden gemaakt in cao’s. De sociale partners binnen uw sector beheren de fondsen.
Wilt u van het fonds gebruik maken, neem dan contact op met uw brancheorganisatie. Want de exacte mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Er is een overzicht beschikbaar van erkende O&O-fondsen en verwante fondsen. 

Als werkgever kunt u niet zelf subsidie aanvragen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden,
neem dan contact op met het O&O-fonds binnen uw branche. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst,
die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers. Zij kunnen u informeren of er projecten lopen
waar u bij kunt aanhaken. Zij kunnen ook subsidie voor projecten aanvragen.

Kijk voor meer informatie op:
http://www.opleidingenberoep.nl/ts/ob/about.php?item=werkgevers&subs=4&subitem=3

Subsidieregeling praktijkleren
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op:
•kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
•studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel,
dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Scholingsvoucher
De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer. Wilt u een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen? En heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kunt u voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal € 1000 (inclusief btw).
Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen.

Regeling
Neemt u een werknemer met een WW-uitkering in dienst die 50 jaar of ouder is op de eerste dag van zijn opleiding? Dan kunt u voor hem een scholingsvoucher aanvragen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- De opleiding van de werknemer duurt maximaal 1 jaar. Als hij slaagt, krijgt hij een erkend diploma/certificaat.
- De aanvraag scholingsvoucher is uiterlijk 2 weken na de eerste opleiding dag van de werknemer door UWV ontvangen.
- Er moet een getekend arbeidscontract zijn tussen u en de werknemer. Hieruit moet blijken dat de werknemer bij u in dienst komt,       uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij de opleiding heeft afgerond.
- U neemt de werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal 12     uur per week, voor ten minste 3 maanden.U kunt als werkgever de scholingsvoucher aanvragen óf de werknemer kan dit doen.
- Per werknemer is 1 aanvraag mogelijk. 

Kijk s.v.p. op Overheid.nl voor de volledige tekst van de Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen. 

Sectorplan
Op 11 april 2013 is het Sociaal Akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt bestand te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Onderdeel van deze afspraken zijn de sectorplannen. Het kabinet heeft in overleg met sociale partners de Regeling cofinanciering sectorplannen opgesteld. Het kabinet heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede te financieren, de sectoren leggen minimaal hetzelfde bedrag in. Het meeste geld gaat naar scholing, begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk en extra leerwerkplekken voor jongeren. Lees hier meer over sectorplannen.

Participatiebudget (voor gemeenten)

Gemeenten kunnen met het participatiebudget re-integratievoorzieningen, inburgeringvoorzieningen, educatieopleidingen en combinaties hiervan financieren voor bepaalde doelgroepen.

Vergoeding reis- en cursuskosten
Ook werkgevers die de CAO toepassen en hun werknemers scholen, komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het scholingsfonds voor reis- en cursuskosten.